พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นางสาวจินดา ยางธิสาร  เลขที่สมัคร 651420249  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน