พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นายชิษณุพงศ์ สองจันทร์  เลขที่สมัคร 651420234  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน