พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นายสุรชาติ ตุ่ยไชย  เลขที่สมัคร 651420231  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน