พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นายจตุฤทธิ์ มุงคุณ  เลขที่สมัคร 651420229  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน