พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ สิบตำรวจโทสุกฤษฎิ์ เสมบุตร์  เลขที่สมัคร 651420227  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน