พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นายวรภัทร์ สุขสวัสดิ์  เลขที่สมัคร 651420220  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน