พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นางสาวพิชญาภา อิ่มรักษา  เลขที่สมัคร 651420219  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน