พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นายปรีชา ปุ่มเป้า  เลขที่สมัคร 651420218  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน