พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นายไกรวิชญ์ สาระคู  เลขที่สมัคร 651420216  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน