พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นายวรรณพงษ์ วรรณพัฒน์  เลขที่สมัคร 651420205  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน