พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นางสาวเขมจิรา สาลีพล  เลขที่สมัคร 651420201  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน