พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นางสาวพัชรา ยาทองไชย  เลขที่สมัคร 651420196  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน