พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นางสาวอทิตยา พิกุลสี  เลขที่สมัคร 651420195  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน