พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นายษาฑคุณย์ เชื้อกุลา  เลขที่สมัคร 651420192  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน