พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นายวิชัย คงบุรินทร์  เลขที่สมัคร 651420189  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน