พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นายพสธร สุขปัญญา  เลขที่สมัคร 651420188  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน