พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นางสาวพรชิตา ยอดจำปา  เลขที่สมัคร 651420184  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน