พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นายพชร มาลาไธสง  เลขที่สมัคร 651420183  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน