พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นางสาวนิลณภา ปั้นสุขุม  เลขที่สมัคร 651420182  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน