พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ สิบตำรวจตรีทรัพย์บัณฑิต คำดำ  เลขที่สมัคร 651420178  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน