พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นายเกียรติศักดิ์ โมครัตน์  เลขที่สมัคร 651420175  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน