พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นางสาวพิไลรัตน์ ไชยเทศ  เลขที่สมัคร 651420166  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน