พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นายกอบลาภ ปิระนันท์  เลขที่สมัคร 651420164  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน