พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ สิบตรีปวีณ์กร สารทอง  เลขที่สมัคร 651420163  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน