พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นายพัสกร คามราช  เลขที่สมัคร 651420162  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน