พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ สิบตำรวจตรีรัตนเขต เค็งนอก  เลขที่สมัคร 651420161  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน