พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นายภานุเดช นามแสน  เลขที่สมัคร 651420155  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน