พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นายนิติกร ขาวไป๋  เลขที่สมัคร 651420152  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน