พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นายศุภวิชญ์ สิงห์ครุธ  เลขที่สมัคร 651420148  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน