พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นายชูเกียรติ พรหมสาขา ณ สกลนคร  เลขที่สมัคร 651420147  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน