พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นายเศรษฐพงษ์ จันทร์ไทย  เลขที่สมัคร 651420140  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน