พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นายณรงค์รัชต์ มั่นอินทร์  เลขที่สมัคร 651420133  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน