พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นางสาวกาญจนา ภาโส  เลขที่สมัคร 651420131  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน