พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นายอัครวัฒน์ พัศธนไพศาล  เลขที่สมัคร 651420130  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน