พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นางสาวสาวิตรี แป่มจำนัก  เลขที่สมัคร 651420129  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน