พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นางสาวศสิญา พลชา  เลขที่สมัคร 651420128  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน