พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นายชัยอนันต์ สาขันธ์โคตร  เลขที่สมัคร 651420125  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน