พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นายนลธวัฒน์ เศษมาก  เลขที่สมัคร 651420123  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน