พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นางสาวอรจีรา อุทำกา  เลขที่สมัคร 651420120  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน