พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นางสาวกานต์พิชชา จันทร์สองดวง  เลขที่สมัคร 651420105  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน