พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นางสาวเจนจิรา พาลึก  เลขที่สมัคร 651420104  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน