พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นายวงศกร คุ้มตะเนิน  เลขที่สมัคร 651420100  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน