พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นายปฐวินท์ ขันแข็ง  เลขที่สมัคร 651420097  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน