พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นางสาวสมสุดา ผิวตะศาสตร์  เลขที่สมัคร 651420094  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน