พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นางสาวสุนิสา บุญรักษา  เลขที่สมัคร 651420091  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน