พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ สิบตำรวจตรีพงศธร คำถา  เลขที่สมัคร 651420089  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน