พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นายนฤเบศ มาตรเลิง  เลขที่สมัคร 651420087  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน