พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ สิบตำรวจตรีกิตติศักดิ์ สมสล้าง  เลขที่สมัคร 651420086  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน