พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ สิบตำรวจตรีวรเวช นาคะอินทร์  เลขที่สมัคร 651420084  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน