พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นางสาวกาญจนี คุณทวิน  เลขที่สมัคร 651420080  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน